top of page

Algemene voorwaarden Training

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Training

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Perfect Eyelash en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

a.    Het opleidingsinstituut: Charlie's beauty te Wolvertem

b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.

c.    De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.

d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

2. DE OPLEIDING

a.    Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids/website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST

a.    De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst online inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

b.    De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

a.    Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/website.

b.    Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.

5. BETALING VAN HET LESGELD

a.    Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

b.    Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.

c.    Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a.   Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven. 

b.  De training kan tot 30 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Het kosteloos verplaatsen van een training kan tot maximaal 14 dagen van tevoren. Heb je jouw training op een kortere termijn ingeboekt dan bovenstaand? Dan is het kosteloos annuleren en/of verplaatsen niet meer mogelijk. 

c.   Aanbetalingen worden niet geretourneerd.

7. INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. MATERIALEN

Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

10. LESTIJDEN EN PLAATS

a.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.

b.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

11. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

12. HUISREGELS

a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c.    Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

d.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

e.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

13. GESCHILLEN

Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Perfect Eyelash en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht.

14. MODELLEN

  • De voordelen van zelf een model regelen

Voor het volgen van een training kunnen wij begrijpen dat je best wat gespannen kunt zijn. Als jij een model mee neemt, die jij al kent, blijkt uit ervaring dat jij als cursist zijnde minder zenuwachtig deelneemt aan een training. Tevens is degene uit jouw directe omgeving ook een mooie start om jouw klantenbestand op te bouwen.

  • Welke gevaren brengt de aanvraag voor een model met zich mee

Wij bieden deze service voor jou als cursist, mocht jouw model onverhoopt toch niet kunnen deelnemen. Wij kunnen echter geen garantie bieden op dat het ons lukt om voor jou een model te regelen. Hierbij willen wij je erop wijzen dat wij 12 trainingslocaties hebben en het regelen van een model veel zorg draagt. Uit ervaring komen modellen ook wel eens niet opdagen, of melden zij zich last minute ziek. Daarop geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model. 

  • Heb jij geen model voor jouw training

Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces.

 

15. STUDIEGIDS

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids voorbehouden.

bottom of page